Likumā noteiktā kārtība, kādā bērni šķērso valsts robežu.

Image

Likumā noteiktā kārtība, kādā bērni šķērso valsts robežu

Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma” 3.panta 1.daļu ‘Bērns’ ir persona, kas nav sasniegusi 18 gadu vecumu, izņemot tās personas, kuras saskaņā ar likumu izsludinātas par pilngadīgām vai stājušās laulībā pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas.

Ceļot ar bērniem

Katrai lidsabiedrībai ir savi noteikumi ceļošanai ar bērniem. Tie attiecas gan uz grūtnieču ceļošanu, ceļošanu ar jaundzimušajiem un maziem bērniem, bērna ceļošanu bez pavadoņa, noteikumiem par sēdeklīšu izmantošanu lidmašīnu salonos u.c. 

Saskaņā ar satversmes likumu, izbraucot no valsts, notariāli apstiprinātai pilvarai ir jābūt valsts valodā.

Robežas šķērsošana kopā ar vecākiem

Nepilngadīgiem bērniem, šķērsojot robežu viena vai abu vecāku pavadībā, valsts robežas šķērsošanas vietā jāuzrāda pase (derīgs ceļošanas dokuments). Vecāka pasē ir jābūt atzīmei par bērna radniecību ar to vecāku, kurš pavada bērnu. Ja vecāka pasē nav šī ieraksta, tad, šķērsojot robežu, papildus jāuzrāda bērna dzimšanas  apliecība vai tās notariāli apliecināta kopija.

Robežas šķērsošana pilnvarotas personas pavadībā

Ja bērns ceļo pilnvarotas personas pavadībā līdzi jābūt derīgai pasei, vismaz viena vecāka vai aizbildņa notariāli apliecinātai pilnvarai bērna izceļošanai no valsts šīs pilnvarotās personas pavadībā, kā arī bērna dzimšanas apliecībai vai tās notariāli apliecinātai kopijai.

Gadījumā, ja viens no bērna vecākiem ir ārzemnieks vai bezvalstnieks

Valsts robežas šķērsošanai nepieciešama otra vecāka (Latvijas pavalstnieka) notariāli apliecināta piekrišana bērna patstāvīgai izceļošanai no valsts vai pilnvara bērna izceļošanai no valsts pilnvarotās personas pavadībā.

Bērna robežas šķērsošana patstāvīgi

Bērnam, šķērsojot robežu patstāvīgi, līdzi jābūt pasei un vismaz viena vecāka vai aizbildņa notariāli apliecinātai piekrišanai bērna patstāvīgai izceļošanai no valsts, kā arī bērna dzimšanas apliecībai vai tās notariāli apliecinātai kopijai.

Lidostas darbinieku pienākums robežas kontroles un bērnu drosības nolūkos.

Ņemiet lūdzu vērā , ka lidostas darbiniekiem IR pienākums atteikt reģistrāciju bērniem, kuri lido vieni, ja tiem nav pareizi noformēti dokumenti tādēļ aicinām vecākus būt disciplinētiem, un pārliecināties vai bērnam ir sagādāti visi ceļošanai nepieciešamie dokumenti. 

Bez notariāli apstiprinātās vecāku pilnvaras bērni var ceļot

dodoties skolas ekskursijā izglītības iestādes skolēnu grupā. Šādi ceļojot, skolotājam, kurš pavada grupu, jābūt līdzi noteiktas formas ceļotāju sarakstam izglītības iestādes ekskursijām Eiropas Savienībā, ko izsniegusi attiecīgā izglītības iestāde un kas apstiprināts Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē. Tas aizstāj vecāku vai aizbildņu notariāli apliecinātu piekrišanu bērna ceļošanai uz jebkuru Eiropas Savienības  dalībvalsti. Tas nozīmē, ka nav jākārto dokumenti pie notāra: vecāku pilnvara ceļošanai uz ārvalstīm tiek apliecināta ar minēto sarakstu. 

Vairāk informācijas:
www.rs.gov.lv
www.likumi.lv
Tel: LV 67075616

 

 

Advertisements