Tiesību rokasgrāmata: Darbs Lielbritānijā

ID-10024442Ja tikko esat ieradies vai plānojat pārcelties uz dzīvi Lielbritānijā, tad šī nelielā rokasgrāmata jums sniegs informāciju par to, ko der zināt, ierodoties šeit un meklējot darbu, iekārtojoties īslaicīgi vai ilgstoši, vai apmetoties uz dzīvi Anglijā pavisam. Noslēgumā atspoguļoti arī pastāvīgo likuma izmaiņu rezultāti un apkopotas dažas idejas, kā viesstrādniekiem stabili saglabāt savu rezidenta, pilsoņa statusu.

Rezidents

Ja esat ieradies Lielbritānijā un jums ir pastāvīga adrese un darbs, ar to pilnīgi pietiek – jūs jau esat  Lielbritānijas rezidents. Atbilstoši ES likumam, ikvienam ir tiesības brīvi pārvietoties un strādāt ES robežās. Tas jums piešķir «rights to reside» – tiesības uzturēties Lielbritānijā. Pat, ja jums nav darba, bet ir pietiekami līdzekļi, lai uzturētu sevi, un jūs esat deklarējis savu adresi Lielbritānijā (piemēram, uzrādījis savu vārdu vietējai pašvaldībai municipālo nodokļu «council tax»

nolūkos vai pārņēmis uz sava vārda majokļa rēķinus), jūs esat pilntiesīgs Lielbritānijā dzīvojošs pilsonis, Lielbritānijas rezidents. Rezidenta reģistrācijas sertifikātu, ko varat saņemt pēc 12 nostrādātiem mēnešiem Lielbritānijā («registration

certificate») vai dokumentu, kas apliecina pastāvīgu uzturēšanos («certifying permanent residence»), kuru varat iegūt pēc pilniem 5 nostrādātiem gadiem Lielbritānijā, jūs varat pieprasīt, tomēr tā nav obligāta prasība. Abi šie dokumenti jums kalpos kā rakstisks apliecinājums, bet nemainīs jūsu rezidenta statusu.

ID-100105589Nodarbinātība Lielbritānijā.

Galvenie nodarbinātības statusa veidi ir:

 • strādnieks – «darba ņēmējs», balstoties uz līgumu vai citu vienošanos darīt darbu vai sniegt pakalpojumus personīgi par atlīdzību (jūsu līgumam nav obligāti jābūt rakstiskam, arī mutisks līgums ir derīgs; tiklīdz jums tiek izsniegta pirmā algas lapiņa, jums ir pirmais pierādījums par abpusēju līgumu);
 • darbinieks – kāds, kas strādā saskaņā ar darba līgumu;
 • pašnodarbināta persona un uzņēmējs – persona ir pašnodarbināta persona, ja vada savu biznesu vai ir kontraktors, kas atbildīgs pats par savu nodokļu nomaksu;
 • direktors – uzņēmuma vadītājs;
 • ierēdnis – persona, kas ir iecelta amatā kādā uzņēmumā vai organizācijā, bet nav noslēgts darba līgums; saņem regulārus maksājumus.

Jūsu darba tiesības Lielbritānijā ir noteikta minimālā algas likme (National Minimum

Wage – NMW)  Tā atkarīga no jūsu vecuma. Ja strādājat lauksaimniecībā, piemēram, dārzeņu vai augļu ražas novākšanā,tad darba samaksas noteikumi nedaudz atšķiras salīdzinājumā ar citiem darba veidiem.

Jums ir tiesības saņemt algas lapu, kurā norādīts, cik naudas jums izmaksāts. Ja jūs to nesaņemat, jums to ir tiesības pieprasīt. Ja darba devējs atskaita no algas maksu par mājvietu vai apmācību, vai ko citu, viņš to var darīt tikai ar jūsu rakstisku piekrišanu. Bet pat tad, ja esat devis savu piekrišanu, darba devējs nedrīkst maksāt jums mazāk par noteikto NMW. Ja uzskatāt, ka jums nemaksā visu jums pienākošos naudu, jums pašam jāvēršas pēc padoma. Ja jums nepieciešams padoms par minimālo algu, jūs varat zvanīt uz Apmaksas un darba tiesību («Pay and Work rights») līniju: tel. 0800 917 2368. Zvani ir konfidenciāli, un jūs varat lūgt arī tulka pakalpojumus.

Cik liela ir valsts noteiktā minimālā alga?

Uz šo dienu likumā noteiktie algas tarifi:

 • No 21 gada vecuma – L6.31 stundā;
 • No 18 līdz 20 gadu vecuma – L5.03 stundā;
 • 16,17 gadīgajiem – L3.72 stundā;
 • • Mācekļa, kas jaunāki par 19 gadiem, likme – L2.68 stundā.

Pieļaujamie atvilkumi no algas

Darba devējs drīkst izdarīt atsevišķus atvilkumus no algas. Šie atskaitījumi, saņemot algu, parasti jau būs izdarīti. Pie tiem pieder:

 • nodokļu un sociālās apdrošināšanas iemaksas;
 • mācību aizņēmumu atmaksa;
 • atvilkums saskaņā ar tiesas rīkojumu;
 • atvilkumi, par kuriem esat vienojies ar darba devēju;
 • citi atvilkumi, par kuru veikšanu esat devis rakstisku atļauju (piem: arodbiedrības ikmēneša maksājums vai ziedojumi labdarībai).

Gadījumi, kad esat aizgājis no darba, bet jums vēl pienākas alga:

Aizejot no darba, iespējams, ka jums vēl pienākas alga. Tā var būt:

 • pamatalga;
 • kompensācija par štatu samazināšanu;
 • kompensācija par neievērotu iepriekšējās paziņošanas laiku.

ID-10095091Ko darīt, ja darba devējs ieturējis jūsu algu vai pārkāpj jebkuru citu likumā noteikto normu

Jums noteikti jābūt detalizētai algas lapiņai, kurā skaidri redzams, no kā sastāv jūsu alga un kādi atvilkumi atvilkumi izdarīti. Ja uzskatāt, ka darba devējs ieturējis samaksu, kura jums pienākas, tad:

 • vispirms vajadzētu censties atrisināt šo problēmu pārrunu veidā ar darba devēju. Ja sarunai ar darba devēju nav rezultātu, nākošais solis ir:
 • rakstiska sūdzība, sīki izklāstot savas pretenzijas un prasības. Parakstiet un datējiet šo vēstuli, un noteikti saglabājiet tās kopiju, jo nereti darba devējam tā mēdz noklīst vai pat var izrādīties, ka tā nav saņemta. Ieteicams šo vēstuli sūtīt kā ierakstītu sūtījumu, lai jums ir pierādījums par sūtījuma izdarīšanu. Ja arī tas nav līdzējis, nākamais solis ir:
 • iesniegt prasību darba tiesā (ET – «employment tribunal»). Lai to izdarītu, ieteicama pieredzējuša konsultanta palīdzība, bet varat to darīt arī pats. Laika limits uz ET parasti ir trīs mēneši, lai iesniegtu prasību tiesā. Laika limits sākas no datuma, kad veikti ieturējumi.

Uz atsevišķiem nodarbinātajiem valsts noteiktā minimālā alga nav attiecināma. Tie ir:

 • strādājošie, kas jaunāki par 16 gadiem;
 • saimniecības palīgi;
 • aukles;
 • pašnodarbinātās personas;
 • brīvprātīgie.

Lai noskaidrotu, kuras personas nav tiesīgas saņemt NMW, sazinieties ar Apmaksas un darba tiesību («Pay and Work Rights») departamentu vai CAB («Citizen Advice Bureau»).

Darba laiki

Vairākumam strādājošo nav jāstrādā vairāk kā vidēji 48 stundas nedēļā, iekļaujot arī virsstundas. Jūs varat izvēlēties strādāt vairāk, ja esat par to vienojušies ar darba devēju, tomēr, ja jūs nepiekrītat, darba devējs  nevar piespiest jūs strādāt vairāk kā 48 stundas. Jūs, protams, drīkstat izvēlēties strādāt 48+ stundas, bet šajā gadījumā jums vajadzētu vienoties par to rakstiski. Ja darba devējs mēģina piespiest jūs strādāt vairāk nekā 48 stundas nedēļā, tad tas ir likuma pārkāpums.

Uz jauniešiem, kas jaunāki par 18

gadiem, attiecas noteikums, ka viņi nedrīkst strādāt vairāk kā 40 stundas nedēļā. Šie noteikumi neattiecas uz atsevišķu arodu strādniekiem, kā piemēram, tālbraucējiem – šoferiem, tālsatiksmes autobusu vadītājiem vai preču pārvadātājiem, policijas un armijas darbiniekiem, ugunsdzēsējiem, ārstiem, mājkalpotājiem. Ja jums nav skaidrības par šo 48 stundu darba nedēļu, vērsieties  zemāk norādītajās tīmekļa vietnēs.

Ko nozīmē 48 stundu darba nedēļa?

Atskaites periods (17 nedēļu darba laiks) jādala ar 17, kā rezultātā iegūsiet vidējo aritmētisko. Piemēram, 15 nedēļu laikā jūs esat nostrādājis jau 630 stundas: 630:15=42. Ja šis skaitlis nepārsniedz 48, tad jūsu darba laiks iekļaujas likumā atļautajās robežās. Bet, ja nostrādātais laiks pārsniedz 48 stundas, kas noticis pret jūsu gribu, jums ir pamats sūdzībai.

Jūsu darba laiks

Jūsu darba laikā ietilpst:

 • dienas, kad esat likumīgā atvaļinājumā;
 • arī tās dienas, kas jūsu darba līgumā atrunātas kā virs likumā noteiktajām obligātajām atvaļinājuma dienām;
 • dienas, kad esat uz slimības lapas;
 • maternitātes, paternitātes atvaļinājums;
 • adopcijas vai vecākiem paredzētais atvaļinājums;
 • pusdienu pārtraukumi;
 • ja darbu turpina mājās pēc oficiālās darba dienas beigām, tas notiek ar darba devēja piekrišanu.

DARBA NESPĒJA

Vai jums maksās par kavēto darba laiku slimības dēļ?

Ja neesat darbā četras vai vairāk dienas pēc kārtas un saņemat vairāk nekā 109 L nedēļā, tad jums ir tiesības saņemt «Statutory Sick Pay» (SSP) (slimības algu). SSP ir nauda, ko maksā darba devējs. Iespējams, ka darba līgumā jums paredzētas papildu tiesības. Pārbaudiet savudarba līgumu, lai parliecinātos, vai jums nepienākas kādi papildus maksājumi. SSP periods ir līdz 28 nedēļām. Ja pēc 28 nedēļām vēl joprojām neesat gatavs atgriezties darbā, darba  devējs jums izsniegs formu SSP1, kas, savukārt, jūs kvalificēs slimības pabalstam ESA (Employment and Support Allowance ).

Slimības nauda var nebūt atbilstoša parastajai algas likmei, ja jums līgumā paredzētas papildus samaksas, taču tā nedrīkst būt mazāka par L86,70 nedēļā. SSP nesaņemsiet par pirmajām 3 slimības dienām. Ja SSP ir jūsu vienīgais ienākumu avots slimības laikā, tad, iespējams, jūs kvalificēsieties citiem pabalstiem, piemēram, «Housing Benefit» (mājokļa pabalsts) vai «Council Tax Support» (municipālo nodokļu atlaide).

Ja nevarat ierasties darbā slimības dēļ Nekavējoties jāpaziņo darba devējam par nespēju ierasties darbā. Ja jūs to neziņojat savlaicīgi, varat zaudēt tiesības saņemt slimības atmaksu (SSP). Tādā gadījumā būs nepieciešams nopietns iemesls, kas darba devējam apliecinātu situācijas nopietnību (piemēram, autoavārija).

Ja esat saslimis atvaļinājuma laikā

Ja atvaļinājuma laikā esat saslimis tik nopietni, ka citos apstākļos nevarētu apmeklēt darbu slimības dēļ, varat lūgt darba devēju uzskatīt šo laiku par slimības periodu, uzrādot slimības lapu. Tad jūs varat lūgt savu darba devēju piešķirt jums papildus brīvdienas par laika periodu, kad bijāt slims. Šajā gadījumā jums būs apmaksāts slimības periods ar SSP, nevis atvaļinājuma naudu.

Dažas idejas, kā saglabāt savu statusu

Ļoti bieži cilvēki raizējas par likuma izmaiņām un to ietekmi uz viņu dzīvi un ikdienu. Tas ir saprotami, un šīm izmaiņām būtu vēlams sekot un pielāgot savus nodokļu darījumus, nodarbinātā statusu, iedzīvotāja statusu, rezidenta statusu, u.t.t.

Viens no veidiem, kā stabili noturēt savu rezidenta statusu, ir Pašnodarbinātība.

Ja esat atbraucis uz Lielbritāniju un meklējat darbu, jāņem vērā, ka šobrīd to atrast vairs nav tik viegli, kā tas bija agrāk. Iespējams, ka uzreiz jūs neatradīsiet sev vēlamo darbu savā amatā. Tomēr ieteicams pieņemt jebkādu darba iedāvājumu, paralēli meklējot vēlamo darbu. Ja jums ir labas angļu valodas zināšanas, darba atrašana nav jūsu vienīgā izvēle. Jau ar pirmo dienu jūs varat sākt Lielbritānijā strādāt kā pašnodarbināta persona.  Pat, ja jums pašam nav aroda vai uzņēmības, jūs viegli varat izizmantot kādu no jau sen veiksmīgi izveidotajām pašnodarbināto shēmām.

Tādas ir katrā valstī un, protams, arī šeit, Lielbritānijā. Šīs shēmas un darbi parasti ir ļoti labi pārdomāti, tajās ir iekļauta apmācība, ir ievēroti visi apdrošināšanas noteikumi, viss ir likumīgi, un jums pašam nekas vairs nav no jauna jaizdomā. Šis pašnodarbinātā stauss jūs jau no pirmās dienas kvalificēs kā pastāvīgo iedzīvotāju un nepadarīs jūs par «apgrūtinājumu» valsts līdzekļiem («unreasonable burden on public funds»), kas Lielbritānijā patlaban ir ļoti aktuāla problēma. Arī «triju mēnešu bez pabalstiem» likums, kas patlaban satrauc visus, ir ieviests ar mērķi samazināt jau minēto finansiālo apgrūtinājumu. Kļūstot par nodarbinātu personu, jūs jau demonstrēsiet savu spēju pastāvēt par sevi.

Kā jau katrā biznesā, iesākums mēdz būt lēns – jūs apgūsiet visas nepieciešamās iemaņas, kas jūs kvalificēs jebkuram citam sociālajam atbalstam. Ja būsiet nodarbināta persona, nevis pabalstu tūrists, bez iztikas līdzekļiem šajā valstī jūs

nepaliksiet. Ja jūs vēlaties uzzināt ko vairāk par šādu pašnodarbinātību, esat laipni lūgti sazināties ar mums (FAQ & Support).

Šī tēma tiks turpināta arī nākošajā publikācijā.

Papildu palīdzība

«Citizens Advice Bureau»

(Iedzīvotāju konsultāciju birojs) «Citizens Advice Bureau» (CAB) sniedz bezmaksas konfidenciālas, objektīvas un neatkarīgas konsultācijas, lai palīdzētu jums atrisināt problēmas. Tuvākos CAB, arī tos, kuri sniedz padomus pa e-pastu, atradīsiet, uzklikšķinot uz tuvākie CAB, vai telefonu grāmatā pie burta C.

«The Trades Union Congress» (TUC) (Arodbiedrību Kongress)

Informācija par viesstrādnieku darba tiesībām pieejama TUC tīmekļa vietnē http://www.worksmart.org.uk.

GOV.UK tīmekļa vietne

Šajā valdības tīmekļa vietnē atrodama informācija lauksaimniecības strādniekiem par viņu tiesībām uz minimālo algu lauksaimniecībā,Anglijā un Velsā. Dodieties uz www. gov.uk.

Pay and Work Rights Helpline (Apmaksas un darba tiesību palīdzības līnija)

tel. 0800 917 2368

Informāciju sagatavoja:

Laima Brencs

FAQ & Support

un ABN Konsultante

FAQ & Support Latvian,

Russian translation services & advice

01775249273

faq.lv@ consultant.com http://www.faqlv.org.uk

Advertisements